Tuyển dụng

Thông báo tuyển giáo viên năm học 2019- 2020

By :thptnguyenconghoan 392 Views 16/05/2019
Thông báo tuyển giáo viên năm học 2019- 2020

SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG HOAN   Số: ………/TB-NCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––o0o–––––––   Văn Giang, ngày 09  tháng 05  năm 2019   THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN Trường THPT Nguyễn Công Hoan thông báo tuyển giáo viên năm học 2019...Đọc Thêm

Thông báo tuyển giáo viên năm học 2017 – 2018

By :thptnguyenconghoan 571 Views 14/12/2017
Thông báo tuyển giáo viên năm học 2017 – 2018

THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN Trường THPT Nguyễn Công Hoan thông báo tuyển giáo viên năm học 2017- 2018. Chỉ tiêu tuyển dụng : 04 giáo viên –  Giáo viên Sinh học       : 01 –  Giáo viên Địa lý         : 01 –  Giáo viên TD– GDQP   : 01 –  Giáo viên Tiếng Anh    : 01 Tiêu chuẩn dự tuyển: –...Đọc Thêm